آخرین اخبار : 

افتخارات

ارائه برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه بومی سازی دانش فنی تولید بچه ماهی و پرورش ماهی در قفس در سواحل دریای عمان

            طی جلسه ای در تاریخ 96/4/26، کلیه واحدهای جهاد دانشگاهی فعال در زمینه هدف 4 در گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی و در حضور جناب آقای دکتر پورعابد معاونت محترم پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی کشور، به ارائه برنامه ها و اهداف خود پرداختند. در این جلسه سرکار خانم دکتر فرح حیدری معاونت محترم پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی سیستان ...