آخرین اخبار : 

چشم انداز

با توجه به نقش مهم و حياتي پژوهش در توسعه همه جانبه جامعه،اين معاونت در زمينه فعاليت هاي پژوهشي، بارويكرد انجام پژوهش هاي كاربردي وتقاضا محور، برقراري ارتباط با مراكز علمي و صنعتي، انتشار مجلات علمي، برگزاري كارگاه‌، سمينار و نشست تخصصي، در جهت ايجاد بستري مناسب به منظور توسعه فعاليت هاي پژوهشي و نهادينه شدن فرهنگ پژوهش و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خود کفایی فعاليت مي نمايد.

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان در راستای تحقق سند ” جایگاه جهاد دانشگاهی در چشم انداز ۲۰ ساله کشور” و اهداف کلان ( ۲۰ ساله) بخش پژوهش و فناوری و همچنین به منظور نهادینه نمودن فعالیت های پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان و حرکت علمی در عرصه پژوهش برنامه خود را در قالب اهداف کلان، راهبردها و برنامه ها  تدوین نموده است .