آخرین اخبار : 

لیست اعضا

معاون پژوهشی:

سرکار خانم دکتر فرح حیدری

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی زاهدان، سیستان و بلوچستان

 

مدیر مرکز تخصصی آب و خاک:

سرکار خانم دکتر فرح حیدری

 

مدیر مرکز تخصصی کامپیوتر:

جناب آقای مهندس نیما مالکی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات