آخرین اخبار : 

فعالیت های پژوهشی انجام شده

فعالیت های پژوهشی معاونت پژوهشی سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می باشد:

 

ردیفعنوان طرحمسئولیت در طرحدستگاه سفارش دهندهنوع طرح
1فون وفلور سواحل دریایی استان سیستان وبلوچستانهمکارسازمان محیط زیست استانملی
2بررسی اثرات زیست محیطی فعالیتهای انسان ساختهمکارسازمان محیط زیست استاناستانی
3بررسی وشناخت میزان ونوع آلوذگی آبهای ساحلی دریای عمانهمکارسازمان محیط زیست استاناستانی
4شناسایی پتانسیل ها ومکان یابی کانونهای تولید عشایر کوه خواجه سیستانهمکاراداره عشایری استاناستانی
5مطالعات آبرسانی وتامین آب شرب خانوارهای عشایر کوه خواجهمسئولاداره عشایری استاناستانی
6طرح بررسی توان اکولوژیک مناطق زیست محیطی خلیج چابهار با استفاده از GISهمکارسازمان محیط زیست استاناستانی
7شناسایی وضعیت زیستگاههای آبسنگهای مرجانی در منطقه خلیج چابهارهمکارسازمان محیط زیست استانملی
8تهیه بانک اطلاعاتی ومرکز اسناد ومدارک علمی پروژه های زیست محیطی دریایی حفاظت محیط زیست استانمسئولسازمان محیط زیست استاناستانی
9مطالعات بررسی شیوه های جلب مشارکت شهروندان در امور نگهداری وتوسعه فضاهای تفرجگاهیمسئولسازمان پارکها وفضای سبز شهرداری زاهداناستانی
10تبیین وارزیابی سازه های آبی ونظام آبیاری تاریخی منطقه سیستانهمکارشرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستاناستانی
11بهبود کیفیت وبهینه سازی فرآیندهای تولید کمپوست در کارخانه زاهدانهمکارسازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری زاهداناستانی
12اصلاح بازار گندم،آرد،نانهمکارشرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 11استانی
13احداث باغ ایرانی وتوسعه فضای سبز در شهر جدید رامشارمسئولشرکت عمران شهر جدید رامشاراستانی
14تهیه لایه های اطلاعاتی صنایع,معادن,شهرکهای صنعتی,نیروگاهها,محلهای دفن زباله وواحدهای خدماتی در استان از طریق GIS وتهیه نقشه های رقومیمسئولاداره حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستاناستانی
15بررسی هچرینگ لاک پشت سبز در سواحل چابهارمسئولدفتر بررسی طرح گروه علوم پایه دفتر مرکزی جهاد دانشگاهیاستانی
16نظام ساماندهی وآراستگی محیط کار(5S)همکاراداره پایانه ها استاناستانی
17مطالعه احداث و راهبری سيستم تصفيه پديری پساب حاصل از مزارع پرورش ميگو سايت گواترهمکاراداره کل شیلات سیستان وبلوچستاناستانی
18بررسی امکان سنجی ارتقاء سطح منطقه شکار ممنوع بلبل آب به منطقه حفاظت شدهمسئولسازمان محیط زیست استاناستانی
19شناسایی اولیه مکان مناسب نصب قفس از لحاظ اقتصادی-اجتماعیمسئولدفتر معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی کشوراستانی
20معیارهای اصلی آبزی پروری پایدار در قفس های پرورش ماهی در قفسمسئولدفتر معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی کشوراستانی
21مطالعه ومعرفی گونه های مناسب پرورش با توجه به شرایط اکوبیولوژیک منطقه مورد نظرمسئولدفتر معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی کشوراستانی