آخرین اخبار : 

اهداف

الف- اهداف کلان:

 1. شناخته شدن به عنوان قطب علمی در بین مراکز پژوهشی جهاد دانشگاهی
 2. تبدیل شدن به واحد برتر  در خصوص بکارگیری نتایج تحقیقات
 3. دستیابی به فناوری تولید با تکیه بر دانش فنی کسب شده
 4. همکاری علمی_  پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور
 5. تبدیل شدن به واحد برتر در زمینه انجام پژوهش های تقاضا محور و توسعه آن
 6. انتشار دانش در حوزه های فعالیت های پژوهشی و ارائه مقالات علمی و پتنت
 7. ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی به سازمان ها و نهادهای متقاضی

ب- راهبردها

 1. حمایت ویژه از اجرای پروژه های کاربردی با تاکید بر فناوری های نوین
 2. شناسایی زمینه مناسب برای ایجاد قطب علمی و فناوری با توجه به مزیت های نسبی جهاد دانشگاهی
 3. ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت همکاری با گروه ها، واحدها و پژوهشکده ها
 4. پشتیبانی از تولید دانش فنی و حمایت از تبدیل آن به فناوری
 5. شناسایی زمینه های مناسب برای تولید و صدور فناوری
 6. اولویت دادن به طرح های تحقیقاتی مستعد بهره برداری یا تجاری شدن
 7. ایفای نقش واسط بین نهادهای علمی و سازمان های اجرایی
 8. زمینه سازی برای بروز خلاقیت و نوآوری
 9. حمایت از فعالیت های مربوط به انتقال تکنولوژی و دانش فنی
 10. انجام کیفی پژوهش ها با مدیریت زمان و هزینه انجام پروژه
 11. استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزارهای تخصصی
 12. تلاش در جهت ایجاد سازمانی پویا، یادگیرنده و چابک
 13. توجه ویژه به توانمند سازی نیروی انسانی